Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Ruhsat işlemler Şube Müdürlüğü

Giriş

 

Silah Ruhsatları Hakkında Genel Bilgi:

Silah ruhsatı alınmasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Meskeninde silah bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler kanunen kabul edilen yerleşim yerindeki, işyerinde silah bulundurmak isteyenler ise işyeri adresinin bulunduğu yerdeki ruhsat vermeye yetkili mercilere müracaat ederler.

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dâhil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkün-dür. Bu belgede belirtilen gün ve güzergâh dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz. Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz. Bulundurma ruhsatlı silaha sahip kişiler, mesken veya işyerlerini daimi olarak değiştirmeleri halinde yeni adreslerini ruhsatı veren mülki amirliğe bildirerek silah nakil belgesi almak ve yeni adreslerinin kayıtlara geçirilmesini ve ruhsatına işlenmesini sağlamak zorundadırlar. Ruhsatlı silahın bulundurulacağı yeni adresin başka bir mülki sınır içinde olması halinde, silaha ait bulundurma dosyası yeni adresin bulunduğu mülki amirliğe nakledilir. Dosyanın nakledildiği mülki amirlikçe harç alınmaksızın yeniden bulundurma ruhsatı düzenlenir.

Taşıma ve bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir yenilenir. Ruhsatlar verilirken ruhsatın geçerlilik süresi ve süre bitiminden itibaren en geç altı ay içinde ruhsatın yenilenmesi gerektiği kişiye tebliğ edilir. Beş yıllık geçerlilik süresini müteakip altı ay içinde ruhsatın yenilenmemesi halinde o silaha ait ruhsat başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek Yönetmelik hükümlerine göre devri sağlanır. Yeni ruhsatın geçerlilik süresi, önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Süresi biten taşıma ruhsatı, yenisi verilinceye kadar bulundurma ruhsatı yerine geçerlidir.

SİLAH RUHSATLARI HARÇ BEDELLERİ

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi (Beş Yıllık)

35,70 TL

Silah Taşıma Ruhsatı  (Beş Yıllık)

4.596,50 TL

Silah Bulundurma Ruhsatı (Beş Yıllık)

1.470,90 TL​

Ciro (son bir yıllık)

11.800.000 TL

Kurumlar Vergisi

229.000 TL.

Gelir Vergisi

114.000 TL.

 

SİLAH RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER

Silah Taşıma ve Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, İkamet ettiği yer Valiliğine (yetki devir yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.

   1) Silah Taşıma ve Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,

   2) TC Kimlik Numarası beyanı

   3) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

   4) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

   5) Yarım kapaklı telli dosya,

   6) Vergi borcu olup olmadığına dair vergi durum yazısı,

   7) Vergi Harç makbuzu.

İş Yerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir. Mesleklerinden dolayı taşıma ruhsatı talep edenlerden meslekleri ile ilgili belgeler ayrıca istenilecektir.

 

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER:

Aşağıda belirtilen kişilere hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulun-durma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

a) Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkûm olanlara.

b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

c) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara.

d) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

e) Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

f) Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

h) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

ı) Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

i) Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

j) Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

k) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

l) Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

m) Yirmi bir yaşını bitirmemiş olanlara.

RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ, HİBESİ, YENİLENMESİ VE VERASET İŞLEMLERİ:

Taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı silahlarını Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir

Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.

Devralınacak silahlar için Şubemiz tarafından notere verilmek üzere düzenlenen belge altı ay geçerlidir. Silahı devralan kişinin devir sözleşmesiyle birlikte altmış gün içerisinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmesi zorunludur. Belirtilen sürede müracaat etmeyen kişiler adına düzenlenen belgeler geçerliliğini kaybeder.

VERASET İŞLEMLERİ

Vefat eden kişilere ait ruhsatlı silahın, tebligat tarihinden itibaren mirasçılarının tamamının muvafakati ile altı ay içinde başvurulması halinde talepte bulunan mirasçısına veya üçüncü bir kişiye devri sağlanır. Bu süre içinde mirasçıları adına ruhsata bağlanamamış veya üçüncü bir kişiye devredilememiş silahlar müsadere edilmek üzere adli makamlara intikal ettirilir.

SİLAHLA GİRİLMEYECEK YERLER:

Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir surette ateşli silahla girilemez. Girenleri ruhsatları iptal edilir.

Duruşmalarda, mahkeme salonlarında,

Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde,

Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde,

Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında,

Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarında,

İzinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde,

Sendikalarda, derneklerde veya bunlara yönetim ve yapı olarak doğrudan doğruya bağlantılı olan yerlerde veya bunların toplantı ve kongrelerinde,

Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde,

Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev ve lokavt yapılmakta olan iş yerlerinde,

Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere, Ateşli silahlar taşınamaz.

 

SİLAHIN MUHAFAZASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1- Silah mutlaka boş olarak saklanmalı, zorunluluk olmadığı sürece evde ve işyerlerinde dolu bulundurulmamalıdır.

2- Kilitli bir dolapta veya çekmece içerisinde veya gözden uzak bir yerde saklanmalıdır.

3- Silah ve fişekleri daima çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

4-Toplu silahlarda genellikle emniyet sistemi bulunmadığından, saklanırken mutlaka fişekler topundan çıkarılmalıdır.

5- Silahı bir yere koyarken, etrafta hava cereyanının bulunmasına ve rutubet olmamasına dikkat edilmesi, silahın metal kısımlarının paslanmaması açısından önemlidir.

6- Fişekleri daima orjinal kutuları içerisinde rutubetsiz bir ortamda silahtan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.

7- Silahın basit temizlik ve bakım işlemleri yapılırken etrafta kimsenin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

 

SİLAHIN NAKLİNDE UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

Bulundurma Ruhsatlı Tabancalar İçin;

1- Öncelikle ruhsat alınan makamlardan “silah nakil belgesi” alınması gerekmektedir.

2- Nakil belgesinde belirtilen amacın dışında (Atış için Poligona tamir ve bakım için silah tamir yerine, adres değişikliği haricinde ) başka yerlere götürülmemelidir.

3- Mutlak surette silah boşaltılmalı, şarjör silahtan ayrı konulmalıdır.

4- Bulundurma ruhsatlı silahlar araçlarda nakledilirken varsa çekmecede, mevcut değilse bir kutu içerisinde konulmalıdır.

 

ATIŞ ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:

1-Varsa atıştan önce poligon talimatnamesi iyice okunmalıdır.

2-Poligonlarda veya açık sahalarda yapılacak atışlarda, atıcının yanında herhangi bir kimse varsa, tutukluk, arıza ve benzeri durumlarda silahın namlusunu hedef istikametinden başka bir yöne çevrilmemelidir.

3-Atış yapıldığı sürece dolu silah kesinlikle hedefe doğru tutulmalı hedef dışına yönlendirilmemelidir.

4- Toplu tabancalarda horoz kurulu vaziyette iken silah kesinlikle kılıfa konulmamalıdır.

5- Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce en az 15 saniye beklenmelidir.

6- Elinizde atışa hazır bir tabanca ile konuşmaya dalınmamalı, dikkatin silah üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.

7- Silahın namlusundan içeriye doğru asla bakılmaz, namlu vücuda doğru yöneltilmez.

8- Hiçbir zaman silah namlusundan tutulup çekilmez.

9- Arka plandaki saha uygun olmadıkça, sert ve düzgün satıhlara ve suya ateş edilemez.

10- Silah elde iken her türlü şakadan kaçınılmalı, ateş etmeğe karar verilmedikçe silah bir yere yöneltilmemelidir.

11- Asla alkollü iken silah ele alınmamalı ve atış yapılmamalıdır.

12- Silahın teknik özelliğine uygun olamayan fişeklerle atış yapılmamalıdır.

13- Namlu hedefi göstermedikçe tetiğe parmak yerleştirilmemelidir.

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ

                Yivsiz av tüfeği satın almak isteyenler müracaatlarını mahalli mülki amirliklere yaparlar. Yönetmelik hükümlerine göre av tüfeği taşıma ve bulundurmalarında engel bulunmayanlara mahalli mülki amirliklerce yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenir. Bu silahları satın almak isteyenler silah imal eden ya da satan kişi ve kuruluşlardan yivsiz tüfek satın alma belgesi ile bu silahları satın alabilir. Bu şekilde satın alınan av tüfeklerinin en geç bir ay içerisinde belgenin alındığı makama müracaatla cins, marka, çap ve seri numarasının kaydettirilmesi zorunludur. Ruhsatname üzerine tüfeklerin kaydedilmesi işlemi esnasında tüfeklerin görülerek tespitinin yapılması esastır. Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi esnasında;

          1- Dilekçe

                2-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

                3- Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,

                4- İki adet fotoğraf,

                5- Harç Makbuzu (2018 yılı için ödenecek beş yıllık harç miktarı. 35.70 tl)

                6- Vergi Dairesinden alınacak vergi borç durumunu gösterir yazı ile müracaat eden şahıslara

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi beş yıl süre ile verilir, Bu belge sahibine belgede kayıtlı silahını ancak meskun mahal dışında, kırsal alanda taşıma yetkisini sağlar

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi sahibine avlanma yetkisi vermez Avlanmak için Çevre ve Orman Bakanlığından Avcılık Belgesi almak zorundadır.

                Yivsiz tüfek ruhsatnamesi alan kişiler bu belgelerde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini sadece yivsiz tüfek ruhsatnamesi olan kişilere satabilir veya hibe yoluyla devredebilir. Devreden ve devralan kişiler en geç bir ay içinde ruhsatname düzenleyen makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorundadır. Kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmaz.

Yivsiz tüfekler ili ilgili bazı cezalar;

KABAHATİN ADI

2018 YILI

Yivsiz tüfek Satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapmak

2.289 TL

Ruhsatsız tüfek bulundurmak, satışına aracılık etmek, taşımak, nakletmek (her tüfek için)

575 TL

Ruhsatlı Yivsiz Av Tüfeğini bir Başkasına Vermek

572 TL

Ses ve Gaz Fişeği atabilen silahı taşımak

1 046 TL

 

HER ŞEYDEN ÖNCE EMNİYET!!!!!

Unutmayınız!

Silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi, bir başkasının ölümüne, yaralanmasına sebebiyet verenlerin varsa silah ruhsatları iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat verilmez. Ancak bir daha silah ruhsatı verilmemesi, doğabilecek her türlü maddi manevi zararları telafi edemez.

Bu nedenle silahın muhafazası konusu üzerinde hassasiyetle durulmalı, azami derece dikkatli olunmalıdır.

Silah bir başkasına ödünç olarak verilebilecek bir eşya değildir.

İlk defa ateşli silah sahibi olanlar, silahı hakkında mutlaka ehil kişilerden gerekli ve yeterli bilgiyi almalıdırlar.

  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER