Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ruhsat işlemler Şube Müdürlüğü

Giriş
 
 
RUHSAT İŞLEMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yasaların ve ilgili mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siz vatandaşlarımızın
yürütülmesini sağlamak şube müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.
Müracaat:
Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri tüm asayiş ve trafik konuları ile ilgili yapılan şikayetler Müdürlüğümüzün www.osmaniye.pol.tr Web sayfasındaki 155osmaniye@egm.gov.tr e-mail adresinden
ve ücretsiz 155 Polis İmdat ayrıca;
SİZİN İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER VE BELGELER
İNTERNET KAFE İŞLEMLERİ
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanun uyarınca, umuma açık itrirahat ve eğlence yerleri belediye ve mücavir alan sınırları içinde yetkili belediyeler, bu alan dışında ise Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılacağı genelge ile bildirilmiştir.
SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN
 
 
UMUMA AÇIK YERLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 01.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanun uyarınca, umuma açık itrirahat ve eğlence yerleri belediye ve mücavir alan sınırları içinde yetkili belediyeler, bu alan dışında ise Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılacağı genelge ile bildirilmiştir.
################################

SİLAH RUHSAT MÜRACAATLARINDA İSTENEN BELGELER
SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Silah Taşıma ve Bulundurma ruhsatı talep eden herkes, İkamet ettiği yer valiliğine (yetki devir yapılmış ise Kaymakamlığa)aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
a) Gerekli Genel Bilgiler
1) Silah Taşıma ve Bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Nüfus Cüzdan Fotokopisi(nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak,diğer belgelerle birlikte karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir.nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
4) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
5) Müdürlüğümüzce(Şubemizce) Tanzim edilecektir.,
6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
8) Yarım kapaklı telli dosya,
İş Yerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir.
b)Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda (a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;
1) – SİLAH İSTEK BİLGİ FORMU
(Emniyetçe verilecektir ve Şube Müdürlüğünde bizzat müracaatçı tarafından imzalanıp doldurulacaktır.)
2) – CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN ADLİ SİCİL KAYDI, (Arşiv araştırmalı kaydı, müracaat esnasında ibraz edilecek.)
( Sabıka kaydı olanlar ilgili mahkemeden; “ Bu karar kesinleşmiştir “ibaresini yazdırarak, mahkeme kararını getireceklerdir. )
3) – DEVLET HASTANESİ BAŞ TABİBLİĞİNDEN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORU MÜHÜRLETİLEREK TASTİK
ETTİRİLECEKTİR, ( Emniyetçe Verilecek Belge İle Alınacaktır. )
4) – SİLAHI OLANLAR, SİLAHLARINI BOŞ OLARAK KONTROL VE TESPİT EDİLMEK ÜZERE RUHSAT ŞUBESİNE
BİZZAT SİLAH SAHİPLERİ GETİRECEKLERDİR.
5) - RUHSATINI YENİLETENLERDEN VE RUHSAT DEVİR ALANLARDAN VERGİ (Maliye Harcı)
ALINACAĞINDAN İLGİLİ MİKTARI ÖĞRENİP HAZIRLIKLI GELMELERİ GEREKMEKTEDİR.
6) – MÜRACAAT EDENİN İSTEĞİNE GÖRE BAZI FARKLILIKLAR OLDUĞUNDAN MÜRACAAT ESNASINDA
DURUMUNU SÖYLEMESİ VE ONA GÖRE BELGE İSTEMESİ GEREKMEKTEDİR.
( Kuyumcu – Benzinci – Müteahhit – Avukat – Muhtar gibi Meslek sahibi olanlar)
(Bu tür belgeler aslı ile birlikte getirilip, ibraz edilecek, görüldükten sonra, bazı belgeler iade edilecektir.)

YİVSİZ TÜFEK BULUNDURMA, YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ, BULUNDURMA RUHSATLARINDAN VE SİLAH TAŞIMA RUHSATLARINDAN ALINACAK HARÇ ÜCRETLERİ :
01.01.2009 tarihinden itibaren alınacak yıllık harç miktarları 24.12.2008 tarih ve 27090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
YİVLİ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATLARI
SİLAH TAŞIMA RUHSATLARI
BULUNDURMA RUHSATLARI (5 YIL İÇİN)
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ
5*394,90=1.974,50
5*394,90=1.974,50
631,70
15,50

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER:
*Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.
*Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar veya intihar teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.
*Haklarında T.C. Kanunu’un 119 Maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde ve civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar.
*Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar.
*Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda aynı ve farklı türden ikiden fazla suç dan dolayı hapis ve ağır hapis cezasına mahkum olanlar.
*Uyuşturucu ve piskotrop maddeleri veya ruhsatsız veya ruhsata aykırı oyarak imal eden tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar.
*Ruhsatlı silahını geçici olsa da başkalarına verdikleri için hüküm giyenler.
*Kanununu 4 maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve suç dan dolayı hapis ve /veya ağır hapis cezasına mahkum olanlar.
*Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri.
*Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullanmak.
*Mahkeme karar ile yada haklarında verilen mahkumiyet kararı gereği emekli edilenler.
*Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar.
*Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik hastalıkları olanlar. 0-21 yaşını bitirmemiş olanlar.
*6831 sayılı yasanın ( Orman Kanunu ) 93. maddesinden6 aydan fazla ceza alanlar ile yine aynı yasanın 108. maddesinden hüküm giyenler.

RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ, HİBESİ, YENİLENMESİ VE VERASET İŞLEMLERİ:
1- Ruhsatlı silahı olup da bu silahını bir başkasına devretmek isteyenler mevcut ruhsatlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile; devralmak isteyenler de dilekçeleri ve müracaatta istenen belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler.
2- Silah devralacak kişiler hakkında valilikçe silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller dikkate alınarak yapılan tetkik ve tahkikat neticesinde durumu yönetmeliğe uygun olduğu kesinlik kazanması halinde 5 yıllık silah ruhsatı tanzim edilir.
3-Taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlardan durumlarının sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller kapsamına girmeleri halinde mevcut ruhsatları iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen silahlar, durumu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almasına engel hali olmayan şahıslara 6 ay içinde devri sağlanır.
4-Ruhsatlı silahı olanlar istekleri halinde bu silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler.
5-Silah ruhsatları ilk verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süresi sona eren ruhsatlar ilk verilişteki usule göre tekrar yenilenir.
VERASET İŞLEMLERİ
Ruhsatlı silahı olanların vefat etmeleri halinde; veraset ilamı çıkarıldıktan sonra bu kişilere ait silahların, mirasçıların tümünün muvafakati ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır.

SİLAHLA GİRİLMEYECEK YERLER:
Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir surette ateşli silahla girilemez. Girenleri ruhsatları iptal edilir.
1- Duruşmalara, mahkeme salonlarına,
2- Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine
3- Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına,
4- Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara, eğitim ve öğretim kurumlarına,
5- Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına,
6- İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine
7- Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine,
8- Her türlü spor karşılaşmaları ile yarışmalara,
9- Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev yapılmakta olan işyerlerine,
10- Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere,

SİLAHIN EVDE YADA İŞYERİNDE MUHAFAZA EDİLMESİNDE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
1- Silah evde mutlaka boş olarak saklanmalı, zorunluluk olmadığı sürece işyerlerinde dolu bulundurulmamalıdır.
2- Kilitli bir dolapta veya çekmece içerisinde veya gözden uzak bir yerde saklanmalıdır.
3- Silah ve fişekleri daima çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
4- Toplu silahlarda genellikle emniyet sistemi bulunmadığından, saklanırken mutlaka fişekler topundan çıkarılmalıdır.
5- Silahı bir yere koyarken, etrafta hava cereyanının bulunmasına ve rutubet olmamasına dikkat edilmesi, silahın metal kısımlarının paslanmaması açısından önemlidir.
6- Fişekleri daima orjinal kutuları içerisinde rütbesiz bir ortamda silahtan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir.
7- Silahın basit temizlik ve bakım işlemleri yapılırken etrafta kimsenin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

SİLAHIN NAKLİNDE UYULMASI GEREKLİ KURALLAR
Bulundurma Ruhsatlı Tabancalar İçin ;
1- Öncelikle ruhsat alınan makamlardan “silah nakil belgesi” alınması gerekmektedir.
2- Nakil belgesinde belirtilen amacın dışında (tamir, adres değişikliği vb.) başka yerlere götürülmemelidir.
3- Mutlak surette silah boşaltılmalı, şarjör silahtan ayrı konulmalıdır.
4- Bulundurma ruhsatlı silahlar araçlarda nakledilirken varsa çekmecede, mevcut değilse bir kutu içerisinde konulmalıdır.

ATIŞ ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:
1- Varsa atıştan önce poligon talimatnamesi iyice okunmalıdır.
2- Poligonlarda veya açık sahalarda yapılacak atışlarda, atıcının yanında herhangi bir kimse varsa, tutukluk, arıza ve benzeri durumlarda silahın namlusunu hedef istikametinden başka bir yöne çevrilmemelidir.
3- Atış yapıldığı sürece dolu silah kesinlikle hedefe doğru tutulmalı hedef dışına yönlendirilmemelidir.
4- Toplu tabancalarda horoz kurulu vaziyette iken silah kesinlikle kılıfa konulmamalıdır.
5- Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce en az 15 saniye beklenmelidir.
6- Elinizde atışa hazır bir tabanca ile konuşmaya dalınmamalı, dikkat silah üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.
7- Silahın namlusundan içeriye doğru asla bakılmaz, namlu vücuda doğru yöneltilmez.
8- Hiçbir zaman silah namlusundan tutulup çekilmez.
9- Arka plandaki saha uygun olmadıkça, sert ve düzgün satıhlara ve suya ateş edilemez.
10- Silah elde iken her türlü şakadan kaçınılmalı, ateş etmeğe karar verilmedikçe silah bir yere yöneltilmemelidir.
11- Asla alkollü iken silah ele alınmamalı ve atış yapılmamalıdır.
12- Silahın teknik özelliğine uygun olamayan fişeklerle atış yapılmamalıdır.
13- Namlu hedefi göstermedikçe tetiğe parmak yerleştirilmemelidir.

HER ŞEYDEN ÖNCE EMNİYET!!!!!
Unutmayınız!
Silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi, bir başkasının ölümüne, yaralanmasına sebebiyet verenlerin varsa silah ruhsatları iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat verilmez. Ancak bir daha silah ruhsatı verilmemesi, doğabilecek her türlü maddi manevi zararları telafi edemez.
Bu nedenle silahın muhafazası konusu üzerinde hassasiyetle durulmalı, azami derece dikkatli olunmalıdır.
Silah bir başkasına ödünç olarak verilebilecek bir eşya değildir.
İlk defa ateşli silah sahibi olanlar, silahı hakkında mutlaka ehil kişilerden gerekli ve yeterli bilgiyi almalıdırlar.
Detaylı Bilgi İçin 0 328 813 73 52 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAME İŞLEMLERİ
1-Yivsiz av tüfegi almak, taşımak ve bulundurmak isteyen kişiler,Oturdukları Mahallin en büyük Mülki amirin müracaat ederek Yivsiz tüfek satın alma belgesi talebinde bulunurlar bu belgelerle av tüfeği satın alındıktan sonra Şahıs Adına Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi düzenlenir Alınan av tüfeği ruhsatına işlenir .Düzenlenen Yivsiz tüfek ruhsatnamesi taşıma yetkisi verir.
2-Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alan kişiler Çevre ve Orman bakanlığı tarafından düzenlenen avcı eğitimi kurslarına katılarak avcı eğitim kurs bitirme belgesi alırlar bu belgeyle yatırılan avlanma harcı ile birlikte Türkiye’nin her yerinde avcılık yapabilmektedir.
3-Yivsiz Tüfek Ruhsatnameleri 5 yıl için verilir.
4-Yivsiz Tüfek ruhsatı şahsa mahsustur, Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinin (Tarihi, Nosu, Süresi), (Maliye yatan Makbuzun kıymeti, Tarihi Nosu ) Ruhsatname Sahibinin..Tabiyeti Soyadı Adı,Yaşı,İşi,Oturduğu yer ve tarih gösterilir. Bir ruhsata 6 adet tüfek kayıt yapılabilir.
5-Her avcı tüfeğini taşırken Yivsiz tüfek ruhsatnamesini yanında taşımaya ve sorulduğu zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.
6-Yivsiz Tüfek ruhsatnamesinde kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta ve müsadere edilmektedir.
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA VE YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Valilik Makamına hitaben yazılacak dilekçe
2-3 adet vesikalık fotoğraf
3-Mahalle Muhtarından İkametgah ilmuhaberi (Konut bildirim formu olup olmadığı) Mahalli Karakol Amirliği tarafından onaylanacak.
4-Nufus cüzdan sureti.
5-C.Başsavcılığından Adli Sicil Arşiv kaydı.(Sabıka kaydı)
6-Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden alınacak Ruhi ve Bedeni yönden Av Tüfeği almasına mani hali yoktur şeklinde alınacak Dr.Raporu.
7-Vergi Dairesi Müdürlüğünden Av Tüfeği harcı alındı makbuzu
8-Örnek 5 doldurularak GBT (Bilgi toplama)dan geçirilir.
Tüm bu işlemler Tam ve eksiksiz yapılıp ve hepsinin olumlu sonuçla neticelenmesi durumunda Valilik Makamından Olur alındıktan sonra Yivsiz Tüfek Satın alma Belgesi ile Müracaatı Av Tüfeğini aldıktan sonra av tüfeği görülmek şartı ile Düzenlenen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kaydı yapılarak şahsa teslim edilir.
AV TEZKERESİ VEYA YİVSİZ TÜFEK SAHİPLİK BELGESİ ALMAYI ENGELLEYEN HALLER:
(2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasını gösteren yönetmeliğin 14.maddesi)
a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak.
b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olmak.
c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olmak.
d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olmak.
f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair kanun hükümlerine aykırı fiillerdin dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.
h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursu olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak.
I) Kısıtlı olmak ve kamu hizmetinden yasaklı bulunmak.
i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunmak.
j) 18 yaşını bitirmemiş olmak.
Detaylı Bilgi İçin 0 328 813 73 52 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz.
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER