Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Güvenlik Şube Müdürlüğü

Giriş
 
GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü, düşünceyi açıklama ve yayma ile sendikal ve siyasal hakların yasal çerçevede kullanılması konusunda gerekli güvenlik tedbirlerini almak, gerektiğinde yasal işlem yapmak ve ülkemizde yapılacak seçimlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli emniyet tedbirlerin almak,
Basın, matbaalar, küçükleri zararlı yayınlardan koruma, sinema, müzik, fikri ve sınaî haklar ile yerel ve bölgesel özel radyo ve televizyonlar ile ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmak,
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 8’inci maddesi ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri gereğince dernek, siyasi parti ve sendika lokallerinde gerekli denetimleri yapmak ile görevlidir.
İlimize gelen devlet büyüklerimizin korunması faaliyetlerini yürütmektedir.
Müracaat:
Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri Güvenlik Şube konuları ile ilgili yapılan şikayetler Müdürlüğümüzün www.osmaniye.pol.tr Web sayfasındaki 155osmaniye@egm.gov.tr e-mail adresinden
ve ücretsiz 155 Polis İmdat ayrıca;
0 328 813 85 93 Güvenlik Şube Müdürlüğüne
0 328 814 10 87 Santral
0 328 814 10 88 Santral
0 328 813 60 31 Santral
0 505 318 80 00 ve 0 505 318 80 01 nolu telefonlarına yapılan ihbarlar anında değerlendirilecektir

Adres :Alibeyli Mahallesi, İstasyon Caddesi, 38. Sokak, No:2/2 OSMANİYE

SİZİN İÇİN GEREKLİ OLAN BİLGİLER VE BELGELER

 

SİYASİ PARTİLER HAKKINDA
*Siyasi Parti Kuruluş İşlemlerinde İstenen Belgeler;
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunun 8. Maddesine göre :Siyasi Parti Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. Siyasi Partilerin genel merkezi Ankara’da bulunur. Siyasi Partiler aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar. Bildirimde kurulacak siyasi partinin adi, genel merkez adresi, kurucuların adi, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucuları tarafından imzalanması ve bildiriye beser adet olmak üzere kurucuların nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgeleri ve kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler ile kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programının eklenmesi şarttır.
*Siyasi Parti Kuruluş İşlemlerinde İstenen Belgeler (İl, ilçe ve Belde Teşkilatı Kuruluşlarında)
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 10 – 33 Maddesine göre :
1- Genel merkez tarafından yapılan atama belgesi ( Yetki belgesi ) Seçim veya Atamadan başlayarak, on beş gün içinde yazı ile bildirilir (3 adet)
2- Yönetim kurulu üyelerini gösterir çizelge (3 adet)
3- Yönetim kurulu üyelerine ait belgeler (Nüfus ve İkametgah belgesi, adli sicil belgeleri) (3 adet)
*Yeni Yapılacak Genel Kurul Toplantılarında İstenen Belgeler
2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunun 29 Maddesine göre :
1-Valilik makamına talep dilekçesi
2-Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı.
3-Dilekçe ekinde gündem.
4-Kongre ile ilgili gazete ilanı
*Genel Kurul Sonrası İstenecek Bilgi ve Belgeler
1-Yönetim kurulu çizelgesi.
2-Yönetim kurulu üyeliğine seçilen şahıslara ait;
-İkametgah İlmühaberi (3) Adet
-Nüfus Cüzdanı Örneği(3) Adet
-Savcılık Belgesi (3) Adet
-Seçim Kurulu Tutanağı (3) Adet
*Yönetim Kurulu Değişikliğinde İstenecek Belgeler
1-Yönetim kurulu üyeliğine atanan şahıslara ait;
-İkametgah İlmühaberi (3) Adet
-Nüfus Cüzdanı Örneği(3) Adet
-Savcılık Belgesi (3) Adet
2-Yönetim kurulu kararı (3) Adet
*Adres Değişikliğinde İstenecek Belgeler.
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış Siyasi parti teşkilatının yeni adresini belirtir Dilekçe
Kapalı Yer Toplantıları Düzenlenmesinde İstenen Belgeler.
1-Siyasi partilerin parti içi toplantılarında Valilik Makamına hitaben yazılmış yazılmış dilekçe.
*Siyasi Partilerin İmza Standı Açmak İstemeleri Halinde İstenen Belgeler.
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2-Siyasi Partinin imza standı açılması ile ilgili almış olduğu karar.

SENDİKALAR HAKKINDA
*Sendika Kuruluşunda İstenecek Belgeler.
2821 sayılı Sendikalar Kanunun 6. Maddesine göre:
Türk vatandaşı ve medeni haklarını kullanmaya ehil, Okur Yazar olan, Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş ve yasalardaki suçlardan hüküm giymemiş, sendikanın kolunda fiilen çalışır, mümeyyiz olan, macur olmayan (7) kişinin bir araya gelerek sendika ve şube kurabilirler.
Kurucu (7) kişiye ait istenen belgeler;
1-Sendika kurucuları tarafından Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2-Sendika Tüzüğü.(5) Ad.
2-Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. (5)
3-İkametgah İlmühaberi. (5)
4-Meslek ve Sanat özgeçmişi.(5) Ad.
5-İşveren tarafından düzenlenecek çalıştığını gösterir belge.(5) Ad.
6-İlk genel kurula kadar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların çocukları ve velayetleri altındaki çocuklarına ait Noterden tasdikli mal bildirimi. (5) Ad.
7-Savcılık Belgesi (5) Ad.
*Sendika Şubesinin Kuruluşunda İstenecek Belgeler.
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2-Sendika Tüzüğü.(5) Ad.
2-Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. (5)
3-İkametgah İlmühaberi. (5)
4-Meslek ve Sanat özgeçmişi.(5) Ad.
5-İşveren tarafından düzenlenecek çalıştığını gösterir belge.(5) Ad.
6-İlk genel kurula kadar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların çocukları ve velayetleri altındaki çocuklarına ait Noterden tasdikli mal bildirimi. (5) Ad.
7-Savcılık Belgesi (5) Ad.
8-Yetki belgesi (sendika genel merkezi tarafından verilen)
*Sendika Genel Kurul Sonrası İstenecek Bilgi ve Belgeler
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
Sendika şubesinin zorunlu organlarına seçilen şahıslarla ilgili;
2-Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. (4)Ad.
3-İkametgah İlmühaberi. (4)Ad.
4-Meslek ve Sanat özgeçmişi.(4) Ad.
5-İşveren tarafından düzenlenecek çalıştığını gösterir belge.(4) Ad.
6-Noterden tasdikli mal bildirimi. (4) Ad.
7-Savcılık Belgesi (4) Ad.
8-Yönetim kurulu çizelgesi (Yönetim kurulu asil-Yedek, Denetleme Kurulu asil-yedek, Disiplin kurulu asil-yedek)(4) Ad.
* Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin Değişmesi Halinde
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
Sendika şubesinin zorunlu organlarına atanan şahıslarla ilgili;
2-Onaylı Nüfus Cüzdanı sureti. (4)Ad.
3-İkametgah İlmühaberi. (4)Ad.
4-Meslek ve Sanat özgeçmişi.(4) Ad.
5-İşveren tarafından düzenlenecek çalıştığını gösterir belge.(4) Ad.
6-Noterden tasdikli mal bildirimi. (4) Ad.
7-Savcılık Belgesi (4) Ad.
8-Yönetim kurulu kararı.(4)
*Sendikaların ve Şubelerinin Adres Değişikliğinde İstenecek Belgeler.
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış Siyasi parti teşkilatının yeni adresini belirtir Dilekçe
*Kapalı Yer Toplantıları Düzenlenmesinde İstenen Belgeler.
1-Sendika içi istişare toplantılarında Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
*Sendikaların ve Sendika Şubelerinin İmza Standı Açmak İstemeleri Halinde İstenen Belgeler.
1-Valilik Makamına hitaben yazılmış dilekçe.
2-Sendika veya sendika şubesinin imza standı açılması ile ilgili almış olduğu karar.
TOPLUMSAL OLAYLAR
*Açık Hava Ve Kapalı Yer Toplantıları Şartları
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişiliklerce düzenlenecek olan Açık Hava ve Kapalı Yer Toplantıları ile ilgili istenecek bilgi ve belgeler
Düzenleme Kurulu
A-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9.maddesine göre bu kanuna göre yapılacak toplantılar medeni haklarını kullanmaya ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş en az yedi kişiden oluşan bir düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu Kurul kendi aralarından birini başkan seçer. Düzenleme Kurulunun haklarında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi izne bağlı kimselerden olmaması veya yasama ve diplomatik dokunulmazlıklarının bulunmaması gereklidir.
B-2911 sayılı Kanunun 10.maddesine göre yapılacak olan Açık Hava Toplantılarının yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından en az (48) saat önce ve çalışma saatleri içinde, (7) kişilik düzenleme kurulunun tamamının imzalayacakları bir bildirim, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu Valilik veya Kaymakamlığa verilir.
Bu bildirimde;
*Toplantının amacı,
*Toplantının yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatleri,
*Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Açık Kimlik Bilgileri, Meslekleri, İkametgahları ve varsa çalışma yerleri belirtilir ve verilen bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi zorunludur.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 5.maddesi gereğince bildirime eklenmesi gereken belgeler,
1-Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Nüfus Cüzdan Örneği,
2- Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Adli Sicil Kaydı,
3-Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Fotoğraflı İkametgah İlmühaberleri,
4-Düzenleme Kurulunun Mülki Amirliğe yazılı ayrı ayrı Medeni Haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
5-Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığından alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.
6-Açık Hava Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşlerinin yapılacağı yerin kanunun 6.maddesi ve aynı kanunun uygulanmasına dair çıkartılan yönetmeliğin 3.maddesi gereğince Valilik ve Kaymakamlıklarca önceden belirlenen ve ilan olunan alanlardan olması,
7-Toplantı ve Yürüyüşlere ve bu amaçla toplanmalara güneş doğmadan başlanamaz.
8-Tüzel kişiliklerce düzenlenecek olan toplantılarda yönetim kurulu kararı dilekçeye eklenir.
9-Kanunun 7.maddesi gereğince açık yerlerdeki toplantılar ve yürüyüşler güneşin batışından bir saat önceye, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 23.00’e kadar sürmekte olup, bildirim sırasında düzenleme kurulunun bu konulara riayet etmesi gerekmektedir.
C-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak olan Açık Hava Toplantısı aynı Kanunun 6.maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair çıkartılan yönetmeliğin 3.maddesi gereğince Valiliklerce ve Kaymakamlıklarca önceden tespit ve ilan edilen alanlardan olması
D-2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 26.maddesi gereğince Toplantı veya Gösteri Yürüyüşlerine ilişkin çağrı veya propaganda amacıyla kullanılan basılı veya çoğaltılmış veya el ile yazılmış davetiye, levha ve ilanlarda düzenleme kurulu başkanı ile en az altı üyesinin adlı, soyadları ve imzalarının bulunması; bunlardan asılması gerekenlerin, Kanunun 6.maddesinde belirtilen yönteme de uyulmak şartıyla Valilik veya Kaymakamlıklarca önceden tespit edilmiş yerlere asılması zorunludur.
Bu propaganda ve çağrı alet ve araçlarında, halkı suç işlemeye özendiren veya kışkırtan yazı veya resim bulunması yasaktır.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün yapılacağı tarihten bir önceki günden toplantı veya gösteri yürüyüşünün başlayacağı saate kadar, güneşin doğuşundan batışına kadarki zaman içinde olmak kaydıyla, ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile çağrı yapılabilir. Bu süre dışında çağrı için sözü geçen alet veya araçlar kullanılamaz.
Kapalı Yer Toplantılarında, ses yükseltici alet veya araçlarla dışarıya yayın yapılamaz.
 
* Tüzel Kişiliklerin Düzenleyecekleri (Siyasi Parti, Sendika, Basın Yayın ve Dergi Temsilcilikleri vb.) Konser, Tiyatro, Gösteri, Temsil Ve Benzeri Etkinlikler İçin İstenilen Belgeler :
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 maddesi gereğince yapılacak olan etkinliklerden istenecek bilgi ve belgeler.
Umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, mahallin en büyük mülki amirine, en az (48) saat önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, oyun veya temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetlerinin belirtilmesi zorunludur.(Tüzel Kişiliklerin yapacakları faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Kararında Dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
BASIN YAYIN İŞLEMLERİ HAKKINDA
*5681 sayılı Matbaalar Kanununa göre Kurulacak Olan Matbaalarda istenilecek Belgeler
1 Matbaa açılacağına dair Valilik Makamına Dilekçe
2 Matbaayı açacak olan kişi ve varsa ortağı veya mümessillerine ait Nüfus Cüzdan Sureti
3 Matbaayı açacak olan kişi ve varsa ortağı veya mümessillerine ait İkametgah İlmühaberi
4 Matbaanın faaliyet göstereceği yere ait kira veya Tapunun Sureti
*Açılacak olan Matbaa Beyannamesinde İstenilecek Bilgiler
1- Matbaa sahibi ve varsa ortağı veya mümessilinin adı, Soyadı, tabiiyeti ,
2 -İkametgah İlmühaberi
3 -Matbaanın faaliyet adresi
4 -Matbaa hangi dillerde ve hangi baskı sistemi ile çalışacağı
5 -Matbaa sahibi ve varsa ortağı veya mümessilinin imzaları olması gerekmektedir.
*Matbaa Adres Değişikliği için istenen belgeler;
1 Valilik Makamına dilekçe ( Dilekçede matbaanın eski adresi, yeni adresi ve yeni adres kira ise kira kontratı veya yeni yerin tapu senedi, )
*Matbaa Sahibinin Uyması Gereken Şartlar
1- Beyanname İçeriğinde meydana gelen değişiklikleri (5) beş gün içerisinde bildirilmesi,
2-Toplum, Aile. Ticaret, ve sanat işleri ile ilgili bastığı davetiye, ilan, formül,sirküler. Kartvizit ile seçim yeri ve zamanını gösteren kağıtlar ile adayların adlarını bildiren oy pusulaları ve buna benzer basılı eserler hariç bastığı her eserden ikişer nüshasını Valilik makamına vermek,
3-Beyanname vermeden matbaa açılmış ise basmış olduğu süreli yayını mülki amirliğe verirken bu yayına ait Basın kanuna göre düzenlenen alındı belgesinin bir suretini ilgili makama vermek,
4-Yukarıda belirtilen hususlara riayet etmeyen matbaalar hakkında 5681 sayılı Matbaalar Kanununun 6. Maddesine göre C.Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunur.
*3984 Sayılı Radyo Ve Televizyon Kanunu Kapsamında Özel Radyo Ve Televizyonların Yapacakları (Adres, Verici Yeri, Yönetim Kurulu, Enterfere Olayı Vb) Değişikliklerde Yapılacak Olan İşlemler:
1- Yukarıda belirtilen değişiklikler ile ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulana gönderilen evraklardan 15 gün içerisinde aynı evrakların bir sureti Valiliğe verilecektir.
*Tüzel Kişiliklerin Düzenleyeceği ( Basın Yayın Ve Dergi Temsilcilikleri)Tiyatro, Konser Ve Benzeri Etkinlikler İçin Belgeler
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 maddesi gereğince yapılacak olan etkinliklerden istenecek bilgi ve belgeler.
Umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında, gerçek kişi veya topluluklar, mahallin en büyük mülki amirine, en az (48) saat önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, oyun veya temsil verebilir veya çeşitli şekillerde gösteri düzenleyebilir.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetlerinin belirtilmesi zorunludur.(Tüzel Kişiliklerin yapacakları faaliyetler ile ilgili Yönetim Kurulu Kararında Dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
KAMU GÜVENLİĞİ HAKKINDA
*Özel Hukuk tüzel kişileri ile tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşların yapacakları her türlü etkinlikleri için 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 maddesi hükümleri uygulanarak istenilecek bilgi ve belgeler.
1-Valilik Makamına (48) saat önceden yazılı bildirimde bulunmak,
2-tüzel kişi ise yönetim kurulu kararı,
3-oyun ve temsile katılan yönetici ve diğer kişilerin kimlik ikametgah ve tabiiyetlerinin bildirilmesi zorunludur.
Detaylı Bilgi için Güvenlik Şube Müdürlüğü 0 328 813 85 93 nolu telefonu arayını
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER