Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Çocuklara Çakmak Ve Çakmak Gazı Satışının Yasaklanması Hakkında Karar
09.05.2018  
İlimiz sınırları içerisinde çocukları ve gençleri, solumak ve koklamak yoluyla bağımlılık yapan, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak, bu maddelerin çocuklara erişimini önlemek ve onları bu maddelerden uzak tutmak ve amacı dışında satışını engellemek amacıyla hazırlanan 16/04/2018 tarihli ve 2018/1 sayılı “Çocuklara Çakmak ve Çakmak Gazı Satışının Yasaklanması Hakkında Valilik Kararının” onaylanarak uygulamaya konulmuştur.
 
 
 Çocuklara Çakmak Ve Çakmak Gazı Satışının Yasaklanması Hakkında Karar
 
 
Karar Tarihi   : 16/04/2018
Karar sayısı    : 2018/1
Amaç
Madde 1- Bu kararın amacı, Osmaniye ili sınırları içerisinde çocukları ve gençleri solumak ve koklamak yoluyla bağımlılık yapan, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen, çakmak ve çakmak gazının zararlarından korumak, bu maddelerin çocuklara erişimini önlemek ve onları bu maddelerden uzak tutmak ve amacı dışında satışını engellemektir.
Kapsam
Madde 2-Bu karar, Osmaniye il sınırları içerisinde 18 yaşından küçüklere kimyasal gaz ihtiva eden çakmak, çakmak gazı satışı ile yeniden doldurulmasının yasaklanması, önlenmesi ve denetlenmesi hususlarını kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu karar;
1-2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. ve 58. maddesi,
2-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve 66. Maddesi,
3-5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi,
4-2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 11. Maddesi,
5-5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi,
6-5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun,
7-05.08.2010 tarih ve 27663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında Yönetmelik,”
Hükümlerine dayanmaktadır.
Tanımlar
Madde 4- Bu kararda geçen;
a)Bağımlılık: Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının artırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması durumunu,
b) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,
c) İşyeri: Bu yönerge kapsamında yer alan ürünlerin satışının yapıldığı yerleri,
d) Çakmak gazı (Bütan gazı): Solumak ve koklamak suretiyle kişilerde bağımlılık yapabilen uçucu madde ihtiva eden ürünleri ifade eder.
İlde Huzur ve Güvenliğin Sağlanması
Madde 5- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (A) bendinde “Vali, İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.” Aynı kanunun ( C ) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valiliğin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.”
Hükümleri yer almıştır.
Genel Esaslar
Madde 6-
1-Çakmak ve çakmak gazının hangi amaç için olursa olsun iş yerleri ve sokakta 18 yaş altı çocuklara dolumu ve satışı yapılamaz.
2- 18 yaş altı çocuklara satışı yapıldığı tespit edilen çakmak ve çakmak gazı ürünleri, gerekli işlemler yapıldıktan sonra bu ürünler çocuğun velisi, vasisi veya kanuni temsilcilerine teslim edilir.
Cezai Hükümler
Madde 7- 5442 sayılı İl İdare Kanunu’nun 11. maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında fiilleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır.
Yürürlük
Madde 8-Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu kararı Osmaniye Valiliği yürütür.
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER