Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Temizlik Hizmeti Alınacaktır
05.12.2012  
İHALE TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü
 
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
:
21
Yasal Kapsam
:
13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
3. adım 172.927,00 - 792.482,00

 
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü
 
OSMANİYE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE EKLENTİLERİ İLE 3 (ÜÇ) İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNALARININ 16 İŞÇİ İLE 12 AYLIK GENEL TEMİZLİK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
İhale Kayıt Numarası
:
2012/177337
1-İdarenin

a) Adresi
:
OSMANİYE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADNAN MENDERES MAH. ŞAİR ABAY KUNANBAY CAD.NO.1 VALİLİK KOMPLEKSİ 80010 80010 MERKEZ OSMANİYE MERKEZ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası
:
3288252568 - 3288252568
c) Elektronik Posta Adresi
:
osmaniyesatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve müdürlüğe bağlı diğer hizmet binaları ile 3 (üç)İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ve eklentileri
c) Süresi
:
İşe başlama tarihi 08.02.2013, işin bitiş tarihi 07.02.2014

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer
:
Yeni Valilik Kompleksi içerisi İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
28.12.2012 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
istekli ihale konusu işli ilgili olarak;10 adet sanayi tipi ıslak kuru vakumlu elektrik süpürgesi, 10 adet ev tipi elektrikli süpürge, 4 adet cila makinası, 4 adet yüksek devirli parlatma makinası, 14 adet paspas sıkma makinası ve arabası, 10 adet yer yıkama makinası, 14 adet kat arabası, 5 adet yük taşıma arabası, 24 adet silim kovası, 28 adet fırça faraş seti, 30 adet mop palet 50 cm, 24 adet mop aparatı 80 cm, 27 adet cam çek aparatı 45 cm, 24 adet cam peluş aparatı, 11 adet cam silme kovası, 24 adet ıspatula, 24 adet cam kazıma aparatı, 19 adet sprey ünitesi, 11 adet uzatma kaplosu 12 m, 10 adet merdiven (uzun-orta-kısa) 10 adet teleskop 9m, 10 adet emniyet kemeri, 10 adet hortum 100 m, 14 adet çizme, 11 adet çöp konteynerinden (plastik) oluşan makine ve ekipmanları bulunduracaktır.
(1) Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.İs ortaklıklarında pilot ve diger ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu işlerde benzer iş olarak kamu binalarında yada özel sektörde yapılan kapalı mekan temizlik işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • UTSAS Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER