Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
KOMİSYON KARAR TUTANAĞI
15.02.2018  
 
KOMİSYON KARAR TUTANAĞI
KARAR TARİHİ     8.2.2018
TOPLANTI NO        1
KARAR NO              1
KONUNUN ÖZETİ        24.12.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü
 Hal Kanunu Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince, hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlardan sürekli işçi kadrolarına istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanlar için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespit edilerek ön inceleme ve esas incelemenin yapılması.
KARAR: Hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlardan sürekli işçi kadrolarına istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanlar için tespit komisyonu 08/02/2018 tarihinde Saat 14.00’da ön inceleme için toplanmış olup komisyona intikal ettirilen Gündeşoğlu Temizlik Taşıma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde işçi olarak çalışan 16 kişi ile Polisevi Şube Müdürlüğünde işçi olarak çalışan 3 kişinin müracaat dosyaları incelenmek üzere tespit komisyonuna teslim edilmiştir.
Ön İnceleme ;
        1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usül ve Esaslar Tebliğinin 9.maddesi 2.fıkrasında “Ön incelemede başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı usule ilişkin şartlarına uyulup uyulmadığı incelenir.” Hükmü doğrultusunda tespit komisyonu Gündeşoğlu Temizlik Taşıma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde işçi olarak çalışan 16 kişinin müracaat dosyasında yapılan incelemede başvuru formlarının tam ve eksiksiz şekilde doldurulduğu yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olduğu usule ilişkin şekil şartlarına uyulduğu komisyonca tespit edilmiştir.
      01/01/2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usül ve Esasların “Kurum ve Bütçeler itibariyle kapsamın belirlenmesi” başlıklı 3. Maddesinin 3.fıkrasında “Sosyal Tesis Gelirleri gibi genel bütçe dışındaki kaynaklardan karşılanan 4734 sayılı Kanun diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri uygulamanın kapsamı dışında tutulur.” Hükmü doğrultusunda tespit komisyonu Polisevi Şube Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Cemal ARPAG, Mehmet Şah GÜLER ve Fatma SÖYLER’in müracaat dosyalarında yapılan inceleme sonucunda başvuru formlarının aranılan şartlara ve usule uygun olmadığı komisyonca tespit edilmiştir.
Esas İnceleme;
         Hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlardan sürekli işçi kadrolarına istihdam edilmek üzere başvuruda bulunanlar için tespit komisyonu 08/02/2018 tarihinde Saat 15.30’da esas inceleme için toplanmıştır.
         1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinin 9.maddesi 3.fıkrasında esas incelemede yetkili EKAP kullanıcısı tarafından altisveren.gov.tr. internet sayfasına girilerek;
         a) İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında personel alımına dair hizmet alımı sözleşmesi kapsamında olduğu Kamu İhale Kurumu Kayıtlarından kontrol edilmiş olup ayrıca idare kayıtlarından da teyit edilmiştir.
         b) Başvuru şartlarını taşıyan 16 İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ile Kadirli, Düziçi ve Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüklerinde Gündeşoğlu Temizlik Taşıma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi alt işveren konumunda 4/12/2017 tarihi itibariyle temizlik işçisi olarak çalıştıkları komisyonumuzca tespit edilmiştir.
       Tespit komisyonunca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;  Gündeşoğlu Temizlik Taşıma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde İşçi olarak çalışan Muhittin KARACA, Ökkeş EKİZ, Emine TOK, Ali KESKİN, Özgür GÜZEL, Ahmet YANALAK, Hüseyin HÖKE, Mehmet Selçuk BOZAN, Yahya KIRAÇ, Tuğba ASLAN, Cennet ÇINAR, Mehmet Emin GÜZEL, Elif EREN, Ali Cengiz UÇAR, Hasan GÜZEL ve Hüseyin RENK isimli alt işveren personelinin müracaatlarının kabulüne,  Polisevi Şube Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Cemal ARPAG, Mehmet Şah GÜLER ve Fatma SÖYLER’in başvuruda aranılan şartlara ve usule uygun olmadığından müracaatlarının reddine oy birliği ile karar verilmiştir. 08.02.2018 saat:16.00
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER