Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Ekonomik ömrünü tamamlamış muhtelif marka araçların satış mübadele ilanı
15.10.2014  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
T.C.
OSMANİYE VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
 
 
İdarenin Adresi:Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası: 0 328 825 25 68 dahili 6422
    c) Elektronik posta adresi: osmaniyepolis@egm.gov.tr
 
2-Mübadele konusu malın   
 
Ekonomik ömrünü tamamlamış veya hurda durumda bulunan (9) adet muhtelif marka ve modelde taşıt ( Şartname ekinde araçların listeleri ayrıntılı olarak verilecektir.)(95)kalem HEK ve Hurda Demirbaş Malzeme ile (02) adet CITROEN Nemo Combi X 1.3 HDİ 75 HPX M/T ve (01) Adet CITROEN Berlingo Panelvan  1.6 HDI 75 HPX araç İle Mübadele edilecek. PEY miktarı olarak da 1adet Casper Marka Core İ7 4702MQ 2.30 GHZ-12GB-1 TBSSHD-2GB-15.6 inch-W8.1 Notebook bilgisayar.
 
a)Niteliği, türü ve miktarı
b) Tahmini Bedel
     Satılan Malın  103,500,00 TL
     Alınan Malın   103.500,00 TL
 
 
d) Teslim Etme Tarihi
1)Mübadelede teklif edilen taşıtlar Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.
 
e) Teslim Alma Tarihi
2) Mübadele kapsamına giren 9 adet taşıt ve 95 kalem Hek ve Hurda Demirbaş malzeme aynı adresten teslim alınacaktır. 
  
  
Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.
Mübadelesi yapılan taşıtlar mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 
 
3-Mübadelenin Yapılacağı yer: Valilik Kompleksi İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müd. İhale Salonu
Tarihi ve saati: 30.10.2014 Saat: 14.00
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Ödendi Makbuzu veyahut Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
f) Mübadele Doküman Satın Aldı Belgesi
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Mübadele dokümanı Lojistik Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve aynı adresten 100 TL karşılığında temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını almaları zorunludur.
7- Teklifler 30/10/2014günü Saat 13.30’e kadar Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresinden temin edilebilir.
8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin % 3 oranında geçici teminat vereceklerdir.
10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
12- Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında taşıtlar Bölge Trafik Den. Şb. Müd. otoparkında görülebilir.
13- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.        
 
 
 
 
 
 
S.N
PLAKA
MARKA
CİNSİ
MODEL
TAHMİNİ BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ %3
HASAR ORANI
FAAL/G. FAAL
1
80 A 0009
Megan 2 Sedan 1.6
Otomobil
2004
13000,00
390,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
2
80 A 0013
Megan 2 Sedan 1.6
Otomobil
2004
12500,00
375,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
3
80 A 0017
Toyota Corolla Terra 1.6
Otomobil
2005
15500,00
465,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
4
80 A 0140
Toyota Corolla Terra 1.6
Otomobil
2003
13000,00
390,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
5
80 A 0142
Ford Transit 190T
Minibüs
1999
7000,00
210,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
6
80 A 0147
Ford Transit 330S
Minibüs
2004
15000,00
450,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
7
80 A 0148
Clio Symbol 1.4
Otomobil
2004
9000,00
270,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
8
80 A 0161
Fiat Doblo 1.9
Kamyonet
2007
10000,00
300,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
FAAL
9
80 A 0164
Clio Symbol AUT 1.4
Otomobil
2007
7000,00
210,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
G.FAAL
10
95 Kalem
HEK ve Hurda D.Baş Malzemeler
1500,00
45,00
Ekonomik ömrünü tamamlamış
HURDA
TOPLAM
103500,00
3105,00
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • UPEM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER